Tietosuojaseloste

Tämä on Moniverso Osk:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.03.2018. Viimeisin muutos 26.03.2018.

Rekisterinpitäjä


Moniverso Osk (Y-tunnus 1834067-9), Hermiankatu 8D, 33720 Tampere. Puh. 045 133 4841, toimisto@moniverso.fi

Yhteyshenkilö


Minna Käenniemi, Hermiankatu 8D, 33720 Tampere Puh. 045 133 4841, toimisto@moniverso.fi

Rekisterin nimi


Moniverson OSK:n jäsen-, työntekijä-, asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Aputoiminimien Työt Rahaksi ja Nettitiimi tietosuojaselosteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste


Henkilötietojen käsittelytarkoitus on jäsen-, asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden ylläpito + markkinointi. Henkilötietoja käsitellään myös palkanlaskennan hoitamista varten lakiin perustuvien ja viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti: säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteet.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeusperusteita henkilötietojen käsittelylle ovat asiakassuhde ja työsuhde.

Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin tallennattavia asiakastietoja ovat:

-asiakasorganisaation nimi
-kontaktihenkilön yhteystiedot
-tiedot tilatuista palveluista
-laskutustiedot

Rekisteriin tallennattavia työntekijätietoja ovat:

-työntekijän nimi
-jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka
-henkilötunnus
-verotiedot
-toimiala / ammatti
-puhelinnumero
-sähköpostiosoite
-tilinumero
-asiakkuuden alkamisajankohta

Rekisteriin tallennattavia sidosryhmätietoja ovat:

-organisaation nimi
-kontaktihenkilön yhteystiedot
-laskutustiedot

Tietoja säilytetään niin kauan kun  sidosryhmä- ja asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi sitä vaativat.

Palkkakirjanpitoa koskee kirjanpitolaissa toiminnan hoitamista varten säädetyt lait ja viranomaisten antamat määräykset ja ohjeet säilytyksestä.

Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja rekisteröitymisistä, sähköpostitse, puhelimitse, ja tapaamisista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Rekisteritietoja voidaan jakaa yrityksen sisällä tai toimeksiantojen sidosryhmille.

Ulkopuoliset henkilötietojen käsittelijät, joilla on pääsy henkilötietoihin: erikseen nimetty kirjanpitäjä ja tilintarkastaja.

Tietoja voidaan siirtää ja tallentaa rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan yleistä huolellisuutta ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tulostettuja henkilötietoja säilytetään mapeissa lukitussa tilassa olevassa lukitussa arkistokaapissa.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.